Статьи

СТОМАТОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ З РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ В АСПЕКТІ КОМОРБІДНОСТІ, ПОШУК СПІЛЬНИХ ПАТОФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ
21 Окт 2015

Визначали розповсюдженість  стоматологічної патології (СП) у хворих з розсіяним склерозом (РС), з метою з’ясування особливостей її перебігу в аспекті коморбідності, виділення  спільних патофізіологічних механізмів та пошуку можливостей для оптимізації схеми комплексного лікування із  залученням методів акупунктрної (АП) діагностики та терапії. Було обстежено 197 хворих з РС з різними формами перебігу. Оцінювались клініко-демографічні характеристики хворих з РС у зв’язку з коморбідністю, визначався рівень   EDSS, ступень тяжкості втоми  (за FSS та ШАС), болю за шкалою ВАШ, проводилась шкальна оцінка стану зубів та пародонту,  синдромальна акупунктурна діагностика(САД) згідно з уявленнями традиційної китайської медицини (ТКМ), електропунктурна діагностика (ЕПД) за методом Накатані. 

Із обстежених нами 197 хворих з різними формами перебігу РС, одне чи декілька супутніх захворювань було в 98 (49,7%), жодного супутнього захворювання не було у 99 (50,3% ). У хворих з максимально вираженими порушеннями стану зубів і пародонту мала місце полікоморбідність: нефрологічні розлади поєднувались з  артрозами суглобів нижніх кінцівок, больовими поперековими синдромами та гастроентерологічною патологією

КЛІНІКО­НЕВРОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ З ПОВТОРНИМ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ
21 Окт 2015

Ішемічний інсульт є важливою медико-соціальною проблемою, що обумовлено високою частотою захворюваності, інвалідизації та смертності населення. Наявність рухових, чутливих розладів, когнітивних та мовних порушень, як клінічних проявів ішемічного інсульту, корелює з великою частотою інвалідизації.

В статті висвітлені результати клініко-неврологічного обстеження 60 хворих з первинним і повторним ішемічним інсультом. Результати статистичної обробки матеріалу демонструють виразність неврологічних розладів, скарг, тривожних та когнітивних порушень у групі хворих з повторним ішемічним інсультом, у порівнянні з первинним.

ОЦІНКА ФАКТОРІВ РИЗИКУ ТА КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ З ГІПЕРТЕНЗИВНОЮ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ НА ТЛІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
21 Окт 2015

В статті викладені результати клініко-неврологічного обстеження 105 хворих похилого та середнього віку з гіпертензівною енцефалопатією ІІ ступеню на тлі артеріальної гіпертензії. Доведена актуальність детального аналізу стану  хворих для визначення факторів ризику виникнення основних цереброваскулярних захворювань та дослідження когнітивних функцій хворих.

СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА И НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ МОЗГА
21 Окт 2015

Нарушения мозгового кровообращения – являются важнейшей медико-социальной проблемой, что обусловлено их высокой частотой в структуре заболеваемости и смертности, а также значительными показателями инвалидизации населения. Выраженность когнитивного дефицита у больных с цереброваскулярной патологией в большей степени коррелирует не с обширными инфарктами, вызванными поражением крупных мозговых артерий, а с микроваскулярной патологией (микроинфарктами, множественными лакунарными инфарктами, микрокровоизлияниями), а также с церебральной атрофией, которая может быть следствием сосудистого поражения мозга и специфического нейродегенеративного процесса. Поскольку эффективность лечения выраженных когнитивных нарушений является сложной медицинской проблемой, то альтернативой может быть стратегия снижения развития когнитивных нарушений на начальных этапах заболевания и постепенного снижения их прогрессирования. В статье представлены характеристика, описание, результаты международных исследований применения составляющих, которые входят в комплексные растительные препараты Мемокор и Неокардил.

ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ТА МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРОГО ПІСЛЯ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
21 Окт 2015

Найбільш тяжкою формою судинних захворювань головного мозку є інсульт. Захворюваність на інсульт в Україні становить близько 100-120 тис. випадків на рік. 40-50% хворих помирають протягом першого року після інсульту, а 80% тих, що вижили, залишаються інвалідами, залежними від оточуючих.

Головним фактором ризику інсультів є артеріальна гіпертензія, особливо нелікована, перепади артеріального тиску. Виникненню інсульту загрожує підвищення як систолічного, так і діастолічного тиску. Різке зниження артеріального тиску також може спричинити інсульт, особливо у людей похилого віку. Наступним по значимості фактором ризику інсульту є атеросклероз. Доведено, що провідну роль у патогенезі атеросклерозу відіграє дисліпідемія і, зокрема, підвищення рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності. Захворюваність атеросклерозом прямо пропорційна вмісту холестерину в крові.

У статті описаний клінічний випадок з практики – ведення пацієнта після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу. Описані методи обстеження та основна тактика лікування та реабілітації хворого з даною патологією.

Актуальність проблеми відновлення хворих, що перенесли інсульт зростаєз кожним роком це пов’язано з тим, що інсульт посідає одне з перших мысць серед головних причин інвалідизації населення.

ЗАКРИТА ЧЕРЕПНО­МОЗКОВА ТРАВМА З ФОРМУВАННЯМ ІНСУЛЬТ­ГЕМАТОМИ:  РОЗБІР КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ
21 Окт 2015

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічно у світі черепно-мозкові травми (ЧМТ) отримують близько 10 млн. осіб, з яких 1.5 млн. гинуть (9,0% всіх причин летальності), а ще 2.4 млн. стають інвалідами. Частота ЧМТ становить 1,8-5,4 на 100 тис. населення, за даними ВООЗ, щороку вона збільшується на 2%. В Україні щороку ЧМТ виникає майже у 100-200 тис. потерпілих, близько 1 млн. встановлюють інвалідність внаслідок ЧМТ. У 50-90% хворих після травми головного мозку (ГМ) зберігаються неврологічні симптоми або формуються нові неврологічні синдроми, що спричиняє втрату працездатності у 45% з них. Щороку в Україні від ЧМТ помирає 10-11 тис. громадян, відповідно смертність становить 2,4 випадку на 10 тис. населення (США – 1,8-2,2 на 10 тис. населення в рік).

СТАН ПІСЛЯ ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ЗА ІШЕМІЧНИМ ТИПОМ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
21 Окт 2015

Хвороби системи кровообігу (ХСК) посідають провідне місце у структурі загальної захворюваності, первинної інвалідизації та загальної смертності населення України. Атеросклероз є системним захворюванням великих і середніх артерій, викликаючи звуження просвіту в результаті накопичення ліпідів і волокнистого матеріалу між інтимою і медіальним шаром суднини. В основі атеросклерозу лежить запальна відповідь. Атеросклероз призводить до формування атеросклеротичної бляшки, яка поступово збільшується в розмірах і звужує просвіт судини. Артеріальна гіпертензія і атеросклероз є найпоширенішими з досліджуваних факторів ризику, які призводять до розвитку гострих порушень мозкового кровообігу.