Рецензування статей, направлених в журнал до публікації

Всі статті, що надійшли до редакції журналу «East european journal of neurology» підлягають обов'язковому рецензуванню.
Редакція журналу встановлює відповідність статті тематиками журналу і направляє її на перший розгляд відповідальній особі журналу, який визначає наукову цінність рукопису і призначає спеціаліста (рецензента), що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію.